"ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" є партнером Проекту Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine; (Grant Agreement Number -2018-2963/001-001; Project number: 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ Capacity–Building projects in the field of Higher Education

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу, що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн;країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія (з 2018.).

Еразмус+ – це програма ЄС в сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Освіта, професійна підготовка, молодь і спорт можуть зробити вагомий внесок, для прискорення соціально-економічних змін, у вирішення нагальних проблем, з якими Європа буде стикатися до кінця цього десятиліття, і в підтримку реалізації стратегії «Європа 2020», направленої на розвиток, рівність, підвищення зайнятості та рівня соціальної інтеграції. Боротьба із високими рівнями безробіття – особливо серед молодих людей – є одним з першочергових завдань для урядів європейських держав. Занадто багато молодих людей передчасно залишають школу, підпадаючи під високий ризик безробіття та соціальної ізоляції. Такий самий ризик загрожує і багатьом дорослим працівникам з низькою кваліфікацією. Технології змінюють спосіб функціонування суспільства, і є необхідність забезпечити їх максимально ефективне використання.

Підприємствам ЄС необхідно стати більш конкурентоспроможними за рахунок молодих талантів та інновацій. Європа потребує більш згуртовані та інтегровані товариства, які дозволяють громадянам відігравати активну роль у демократичному житті. Освіта, підготовка, робота з молоддю та спорт є ключем для просування спільних європейських цінностей, прискорення соціальної інтеграції, підвищення міжкультурного взаєморозуміння і почуття приналежності до спільноти, а також для запобігання насильницької радикалізації. Інший виклик повʼязаний з розвитком соціального капіталу серед молоді, нарощування потенціалу молодих людей і їх здатності брати активну участь у житті суспільства, відповідно до положень Лісабонського договору “заохочувати участь молодих людей в демократичному житті Європи”. Це завдання також можна поставити ціллю неформальних навчальних заходів, які спрямовані на вдосконалення навичок і компетентності молодих людей, водночас і їх активної громадянської позиції. Крім того, існує необхідність у наданні молодіжним організаціям та молодіжним працівникам відповідної підготовки та можливостей співробітництва задля забезпечення розвитку їхнього професіоналізму і європейського виміру молодіжної діяльності. Продуктивні системи освіти і професійної підготовки та молодіжна політика забезпечать людей уміннями і навичками, необхідними на ринку праці та в економіці, дозволяючи їм відігравати активну роль в суспільстві і досягати особистої самореалізації. Реформи в сфері освіти, професійної підготовки і молоді можуть посилити прогрес у досягненні цих цілей на основі спільного бачення між політиками і зацікавленими сторонами, надійних даних і співробітництва в різних областях і рівнях. Програма Еразмус+ призначена для підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом поєднання підтримки та формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та співпраці з країнами партнерами, зокрема, в сферах вищої освіти та молоді. Згідно з одним з нових положень у Лісабонському договорі, Еразмус+ також підтримує діяльність, яка спрямована на розвиток європейського виміру в галузі спорту шляхом заохочення співробітництва між органами влади, що відповідають за спорт. Програма сприяє створенню та розвитку європейських мереж, забезпечуючи можливості для співпраці між зацікавленими сторонами та обміну і передачі знань та інновацій в різних сферах, повʼязаних зі спортом і фізичною активністю.

Ця посилена співпраця особливо буде мати позитивний вплив на розвиток потенціалу людського капіталу в Європі, допомагаючи зменшити соціальні та економічні витрати на фізичну бездіяльність. Програма підтримує напрями діяльності, співпрацю та інструменти відповідно до цілей стратегії «Європа 2020» та її основних ініціатив, таких як «Молодь у русі» і «Порядок денний для нових навичок і робочих місць». Програма також сприяє досягненню – через відкриті методи координації – цілей Стратегії Європейського співробітництва у сфері освіти та навчання та Європейської молодіжної стратегії. Ці інвестиції в знання, навички та компетентності підуть на користь особам, установам, організаціям та суспільству в цілому, роблячи внесок у розвиток і забезпечення благополуччя та соціальної інтеграції в Європі та за її межами.

Корисні посилання: