Моніторинг проекту 22_12_19

Моніторинг проекту 22_12_19

В Національному університеті фізичного виховання і спорту України 22 листопада 2019 року відбулась моніторингова сесія Національного Еразмус Офісу в Україні по реалізації Проекту «Інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)».

On November 22, 2019, at the National University of Physical Education and Sports of Ukraine, a monitoring session of the National Erasmus Office in Ukraine on the implementation of the Project “Innovative Rehabilitation Education – Implementation of New Master’s Programs in Ukraine (REHAB)” was held.

Кожним партнером проекту були презентовані отримані результати на момент проведення моніторингу, розглянуті та обговорені матеріали, публікації, документація, створені в рамках реалізації проекту, фінансовий менеджмент.

Each project partner presented the results attained by the time of the monitoring; materials, publications, documentation developed within the project implementation, financial management were reviewed and discussed.

ТНМУ представляв асистент кафедри медичної реабілітації Завіднюк Ю.В., який доповів про стан підготовки до впровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 354 про атестацію магістрів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», зокрема про Порядок та Положення про проведення ОСКІ, детально зупинився на методології іспиту, особливостях формування станцій, матеріально-технічному забезпеченні, особливостях оцінювання та функціях екзаменаторів. Враховуючи великий досвід в проведенні ОСКІ та наявність сучасного симуляційногоцентру в ТНМУ, дана інформація була затверджена як рекомендація для усіх ВНЗ, котрі проводять підготовку фізичних терапевтів.

Assistant Professor of the Department of Medical Rehabilitation Yu.V. Zavidniuk, a representative of TNMU, reported on preparation for the implementation of the Unified State Qualification Exam (USQE) in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 354, dated May 10, 2018, on the certification of masters in the Physical Therapy, Ergoherapy specialty, in particular, on the Procedure and Regulations for OSCI. Yu.V. Zavidniuk elaborated on the exam methodology, peculiarities of station formation, equipment and material, features of assessment and functions of examiners. Taking into account the experience in conducting OSCI and the availability of a modern simulation centre at TNMU, this information was approved as a recommendation for all universities, which provide physical therapists training.

Загалом моніторингова місія Національного Еразмус Офісу відмітила високий професійний рівень реалізації проекту REHAB як В ТНМУ, так і в усіх ВНЗ-партнерів.

In general, the monitoring mission of the National Erasmus Office noted the high professional level of implementation of the REHAB project both at TNMU and at all partner universities.